Συχνές Ερωτήσεις - Ύδρευση

Τεχνικά Θέματα

Πώς μπορώ να ξέρω ότι το νερό που καταναλώνω ως πόσιμο είναι καλής ποιότητας;

Η ποιότητα του νερού στη Λεμεσό πληροί τα αυστηρά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πόσιμο νερό. Γίνονται τακτικά έλεγχοι της ποιότητας του νερού σε όλες τις πηγές υδροδότησης και σε διάφορα σημεία του δικτύου από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και το Κρατικό Χημείο. Επί πλέον διενεργείται περαιτέρω ποιοτικός έλεγχος του νερού με υπηρεσίες από ιδιωτικό χημείο

Ποια διαδικασία χρειάζεται για να εγκαταστήσω υδρομετρητή στο σπίτι / διαμέρισμα μου (υποστατικό) που ανεγείρω;

Για την υδροδότηση του υποστατικού πρέπει να προσκομιστούν:

 • Άδεια οικοδομής
 • Χωρομετρικό σχέδιο άδειας οικοδομής
 • Κάτοψη ισογείου
 • Κάτοψη ορόφου (για ανέγερση πολυκατοικιών)
 • Τίτλος ιδιοκτησίας
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής εταιρείας (για εταιρείες μόνο)
 • Επίδειξη ταυτότητας αιτητή ή εξουσιοδοτημένου ατόμου
 • Πιστοποιημένη εξουσιοδότηση σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από πληρεξούσιο άτομο.

Το ελάχιστο κόστος εγκατάστασης νέου υδρομετρητή, το οποίο καθορίζεται από το Συμβούλιο, είναι σήμερα €210 (με εμβαδό μικρότερο των 450m²) και πληρώνεται μαζί με την αίτηση πριν την εγκατάσταση του υδρομετρητή. (Επιπλέον ποσό εγγύησης λογαριασμού για ιδιοκτήτη €50). Ωστόσο το ακριβές κόστος για την εγκατάσταση νέου υδρομετρητή θα υπολογιστεί μετά την υποβολή της αίτησης και θα ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης με σχετική απαντητική επιστολή από τον Οργανισμό.

Ποια διαδικασία χρειάζεται για να εγκαταστήσω υδρομετρητή σε όροφο που ανεγείρω σε υφιστάμενη οικοδομή;

Για την υδροδότηση ανεγειρόμενου ορόφου πάνω σε υφιστάμενη οικοδομή πρέπει να προσκομιστούν:

 • Άδεια Οικοδομής (προτεινόμενου υποστατικού)
 • Χωρομετρικό σχέδιο άδειας οικοδομής
 •  Κάτοψη ισογείου
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας
 • Άδεια Οικοδομής (Υφιστάμενης κατοικίας)
 • Λογαριασμός νερού υφιστάμενου μετρητή
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής εταιρείας (για εταιρείες μόνο)
 • Επίδειξη ταυτότητας αιτητή ή εξουσιοδοτημένου ατόμου
 • Πιστοποιημένη εξουσιοδότηση σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από πληρεξούσιο άτομο.
Έχω παλιά βοηθητικά και θέλω δεύτερο μετρητή, τι πρέπει να προσκομίσω;

Νοουμένου ότι είναι ανεξάρτητα και διαμένει ξεχωριστή οικογένεια μέσα, θα πρέπει να προσκομιστεί:

 • Τίτλος ιδιοκτησίας ή
 • Άδεια οικοδομής (αν υπάρχει)
Έκλεισα το ημιυπόγειο μου και θέλω δεύτερο μετρητή. Τι χρειάζεται για να κάνω αίτηση;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αν το ημιυπόγειο έχει ανεγερθεί με άδεια οικοδομής και η μέση κατανάλωση του τελευταίου έτους ξεπερνά τα 120 κυβικά μέτρα. Επίσης, το ημιυπόγειο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο και να διαμένει ξεχωριστή οικογένεια μέσα.

Ποια διαδικασία χρειάζεται για να υδροδοτήσω Τουρκοκυπριακό υποστατικό/τεμάχιο;

Για την υδροδότηση Τουρκοκυπριακού υποστατικού / τεμαχίου πρέπει να προσκομιστούν:

 • Χωρομετρικό Σχέδιο
 • Συμβόλαιο με την Υπηρεσία Μέριμνας
 • Ανανέωση  Συμβολαίου (από την Υπηρεσία Μέριμνας)
Ποια διαδικασία χρειάζεται για να υδροδοτήσω για σκοπούς αξιοποίησης γης ή/και διαχωρισμού της σε οικόπεδα;

Κάθε πρόσωπο που αποτείνεται στο ΣΥΛ για υδροδότηση για σκοπούς αξιοποίησης γης ή/και διαχωρισμού της σε οικόπεδα θα πρέπει να υποβάλει μαζί με την αίτηση του τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Άδεια Διαχωρισμού (ανανεωμένη)
 • Χωρομετρικό κλίμακας 1:5000
 • Χωρομετρικό κλίμακας 1:1000
 • Επίσημο κατάλογο με τα  εμβαδά των οικοπέδων
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας
 • Επίδειξη ταυτότητας αιτητή ή εξουσιοδοτημένου ατόμου
 • Πιστοποιημένη εξουσιοδότηση σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από πληρεξούσιο άτομο.

Σε περίπτωση που το τεμάχιο για το οποίο γίνεται η αίτηση ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, θα πρέπει να υποβληθεί πληρεξούσιο έγγραφο υπογραμμένο από όλους τους ιδιοκτήτες της γης που θα διαχωριστεί σε οικόπεδα καθώς και από πιστοποιών υπάλληλο.

 Η αίτηση να γίνεται σε ένα όνομα.

 1. Αίτηση έκδοσης βεβαιώσεων για σκοπούς κτηματολογίου, τεμάχια που δεν υδροδοτούνται από Εταιρεία / από Φυσικό Πρόσωπο
 2. Αίτηση για εγκατάσταση υδρευτικού συστήματος σε διαχωρισμούς οικοπέδων
 3. Αίτηση για παροχή νερού
Επείγοντα/Βλάβες

Όλα τα πιο κάτω περιστατικά αναφέρονται στο 25271000 όλη τη διάρκεια της μέρας:

 • Μη Παροχή Νερού
 • Διαρροή σε δίκτυο (Πριν το μετρητή – Δρόμος, Πεζοδρόμιο)
 • Διαρροή σε Υποστατικό (Μετά το μετρητή – εντός σπιτιού- επικοινωνήστε με τον υδραυλικό σας και κλειστέ τον διακόπτη που υπάρχει μετά το μετρητή)
 • Ποιότητα Νερού (Ακαθαρσίες/Θολότητα στο νερό)
 • Σπατάλη Νερού
 • Χαμηλή/Ψηλή Πίεση Νερού
 • Σπασμένος Υδρομετρητής (ρολόι)
 • Οσμή Νερού
 • Γεύση Νερού

Πληρωμή Λογαριασμών – Τρόποι εξόφλησης

Αυτόματη εξόφληση λογαριασμού μέσω τραπεζικής εντολής

Σε περίπτωση που ένας καταναλωτής επιθυμεί να ενταχθεί στο σύστημα Αυτόματης Εξόφλησης λογαριασμού, θα πρέπει να επισκεφθεί τα Γραφεία του Οργανισμού προσκομίζοντας βεβαίωση από την Τράπεζα του στην οποία να παρουσιάζεται ο δικαιούχος και ο διεθνής αριθμός ΙΒΑΝ.  Επίσης, να προσκομίζεται η ταυτότητα ή το διαβατήριο.  Οι καταναλωτές περιοδικά θα ενημερώνονται για τις χρεώσεις με σχετικό αντίγραφο του λογαριασμού τους. Εναλλακτικά μπορεί να συμπληρώσει την Αίτηση.

Ταμεία Οργανισμού

Μετά την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού θα επιβάλλεται πρόσθετο τέλος 10% επί του οφειλόμενου ποσού και το Συμβούλιο θα μπορεί να προβαίνει στην αποκοπή της υδατοπρομήθειας χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

Παρακαλώ ακολουθείστε τους πιο κάτω συνδέσμους για τα αντίστοιχα αιτήματα:

 1. Αίτηση για επανασύνδεση από Εταιρεία / από Φυσικό Πρόσωπο
 2. Αίτηση για μεταβίβαση από Εταιρεία / από Φυσικό Πρόσωπο
 3. Αίτηση για αποσύνδεση από Εταιρεία / από Ιδιοκτήτη ή Ενοικιαστή
 4. Αίτηση έκδοσης βεβαιώσεων για σκοπούς κτηματολογίου από Εταιρεία / από Φυσικό Πρόσωπο
 5. Αίτηση για εντολή άμεσης χρέωσης / Δημιουργία τραπεζικής εντολής για αυτόματη εξόφληση λογαριασμού από Εταιρεία / από Φυσικό Πρόσωπο
 6. Άιτηση για επιστροφή της εγγυήσης κιβωτίου υδρομετρητή
 7. Ηλεκτρονική αποστολή και εξόφληση λογαριασμών νερού
 8. Αίτηση για αναθεώρηση λογαριασμού λόγω διαρροής
 9. Αίτηση για ένταξη στην κατηγορία Πολύτεκνες οικογένειες
 10. Αίτηση για ένταξη καταναλωτή στην βιομηχανική κατηγορία
 11. Αίτηση για ένταξη καταναλωτή στην οικιακή κατηγορία
 12. Έντυπο για στοιχεία καταναλωτή

Γενικά θέματα

Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει βλάβη στην υδραυλική εγκατάσταση του υποστατικού μου και ο μετρητής καταγράφει κατανάλωση νερού. Μπορείτε να στείλετε αρμόδιο άτομο για να μου επιδιορθώσει τη βλάβη;

Ο ΕΟΑ έχει αρμοδιότητα για το δίκτυο ύδρευσης κεντρικών αγωγών και παροχών μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο μετρητής κάθε υποστατικού.  Μετά τον μετρητή, ο ΕΟΑ δεν έχει αρμοδιότητα και υπεύθυνος για τις διασωληνώσεις είναι ο ιδιοκτήτης του κάθε υποστατικού.

Σε πολυκατοικίες όπου υπάρχει κεντρικός μετρητής, ο ΕΟΑ έχει αρμοδιότητα μέχρι τον κεντρικό μετρητή. Μετά τον κεντρικό μετρητή αρμοδιότητα έχει η διαχειριστική επιτροπή της πολυκατοικίας.

Τι πρέπει να κάνω για να αποφύγω αποκοπή παροχής νερού σε περίπτωση που ξεχάσω να πληρώσω το λογαριασμό;

Θα πρέπει να δώσετε το κινητό σας τηλέφωνο και το e-mail address για να καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων του Τμήματος Καταναλωτών.  Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του, μετά την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του λογαριασμού του καταναλωτή, αποστέλλει τηλεφωνικό μήνυμα sms και

e-mail στα στοιχεία που δηλώθηκαν στον αριθμό που δηλώθηκε.  Σε περίπτωση που και πάλι ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί μετά από συγκεκριμένο χρόνο, τότε  ο ΕΟΑ μπορεί να προβαίνει στην αποκοπή της παροχής νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Είμαι εγγεγραμμένος καταναλωτής και επιθυμώ την αποκοπή της παροχής νερού στο υποστατικό μου. Τι πρέπει να κάνω;

Νοουμένου ότι είστε εγγεγραμμένος καταναλωτής του υποστατικού, μπορείτε να ζητήσετε να γίνει αποκοπή της παροχής νερού στο υποστατικό σας εφόσον προηγουμένως υπογράψετε και παραδώσετε το σχετικό έντυπο στα Γραφεία του ΕΟΑ.  Υπαλλακτικά, μπορείτε να στείλετε γραπτές οδηγίες μέσω:

 • ταχυδρομείου,
 • τηλεομοιότυπου ή
 •  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σημείωση: Ένας καταναλωτής μπορεί να ζητήσει την αποκοπή της παροχής νερού είτε επειδή θα εγκαταλείψει το υποστατικό είτε επειδή δεν επιθυμεί πλέον την  υδροδότηση του συγκεκριμένου υποστατικού.

Ανάλογα με ποια ένδειξη θα έχει ο υδρομετρητής, γίνεται τελική χρέωση του λογαριασμού και εκδίδεται λογαριασμός με το τελικό ποσό οφειλής προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης μέχρι την ημέρα που έγινε η αποκοπή στο υποστατικό. Σε περίπτωση που έχετε κατατεθειμένο ποσό εγγύησης σε πίστη σας, τότε γίνεται εξόφληση του τελικού λογαριασμού από το ποσό αυτό. Αν όμως η χρέωση του τελικού λογαριασμού είναι λιγότερη από το ποσό εγγύησης λογαριασμού, το υπόλοιπο ποσό θα σας επιστραφεί εντός δυο εβδομάδων. Αντίθετα, σε περίπτωση που η χρέωση του τελικού λογαριασμού είναι μεγαλύτερη από το ποσό εγγύησης σας, τότε το ποσό διαφοράς θα πρέπει να καταβληθεί προτού διενεργηθεί η αποκοπή της παροχής του νερού.

Γνωρίζω ότι δεν έχει λήξει η τετραμηνιαία περίοδος χρέωσης, όμως θέλω να ξέρω σήμερα πόσο βγήκε ο λογαριασμός ύδρευσης μου. Τι πρέπει να κάνω;

Για να υπολογίσουμε τη χρέωση, θα πρέπει να προσκομιστεί η σημερινή ένδειξη φωτογραφίζοντας τον υδρομετρητή με το κινητό σας τηλέφωνο ή φωτογραφική κάμερα με τρόπο ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα ο κτυπητός αριθμός του υδρομετρητή και η ένδειξη των κυβικών μέτρων.  Αν αυτό δεν είναι εφικτό, αρμόδιος υπάλληλος του ΕΟΑ μπορεί να επισκεφτεί το υποστατικό για να καταγράψει την ένδειξη του υδρομετρητή.  Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής μπορεί να χρειαστούν μέχρι δυο εργάσιμες μέρες.

Τι πρέπει να κάνω για να γίνει Επανασύνδεση του υδρομετρητή;

Για να γίνει επανασύνδεση του υδρομετρητή, θα πρέπει να συμπληρώσετε την Αίτηση επανασύνδεση για τον συγκεκριμένο υδρομετρητή που είναι αποσυνδεδεμένος, και θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των €35 για τα έξοδα επανασύνδεσης και το ποσό εγγύησης λογαριασμού ή συμπλήρωσης του ποσού αναλόγως της περίπτωσης:

 • €250 σε περίπτωση ενοικιαστή ή
 • €50 σε περίπτωση ιδιοκτήτη

Στην περίπτωση που είστε ιδιοκτήτης, επιπρόσθετα θα πρέπει να προσκομίσετε τίτλο ιδιοκτησίας ή αγοραπωλητήριο έγγραφο.  Αν εκπροσωπείτε εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσετε:

 • αντίγραφα των πιστοποιητικών εγγραφής / Διευθυντών εταιρείας,
 • σφραγίδα της εταιρείας
 • να είστε εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή της εταιρείας στην περίπτωση που δεν θα επισκεφθεί τα Γραφεία του ΕΟΑ.

Εννοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις, αν ο λογαριασμός έχει χρεωστικό ποσό που εκκρεμεί, θα πρέπει πρώτα να εξοφληθεί το υπόλοιπο του λογαριασμού.

Αμφισβητώ την ακρίβεια καταγραφής από τον υδρομετρητή και ζητώ να γίνει σχετικός έλεγχος του. Ποια η διαδικασία που θα ακολουθηθεί;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να γίνει σχετικός έλεγχος ακριβείας του υδρομετρητή. Θα πρέπει να καταβάλετε στο Ταμείο του ΕΟΑ το ποσό των €35 για το δικαίωμα ελέγχου.

I. Εάν μετά τον σχετικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής δεν κατέγραφε με ακρίβεια, τότε θα τοποθετηθεί καινούριος υδρομετρητής και θα αναθεωρηθεί η χρέωση του σύμφωνα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στη συνέχεια, το ποσό των €35 που είχε πληρωθεί για το δικαίωμα ελέγχου, θα σας επιστραφεί.  
 
II. Σε περίπτωση όμως που διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής κατέγραφε ορθά, τότε ο ίδιος υδρομετρητής τοποθετείται στη θέση του και το ποσό των €35 δεν επιστρέφεται. 

Εννοείται ότι κατά το χρονικό διάστημα που θα βρίσκεται σε διαδικασία ο έλεγχος ακρίβειας του υδρομετρητή, η παροχή νερού στο συγκεκριμένο υποστατικό θα συνεχίζεται απρόσκοπτα.

TOP