Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα

Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα

Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής "ΘΑλΕΙΑ 2021-2027"

 

Αντιπλημμυρικά Έργα Μείζονος Λεμεσού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο αφορά την κατασκευή δικτύου συλλογής όμβριων υδάτων, συνολικού μήκους 21 χιλιομέτρων, ούτως ώστε τα όμβρια ύδατα να οδηγηθούν σε υφιστάμενο σύστημα όμβριων ή σε ποταμούς ανάλογα με την περιοχή. Το Έργο εκτείνεται και στους πέντε Δήμους που βρίσκονται εντός των ορίων του ΣΑΛΑ. Το Έργο υλοποιείται σε τμήματα με προκαθορισμένη διάρκεια εκτέλεσης με σκοπό την ελαχιστοποίηση της  κυκλοφοριακής συμφόρησης.  

ΣΤΟΧΟΙ

Το Έργο εντάσσεται εντός των σχεδιασμών του ΣΑΛΑ για συνολική αντιπλημμυρική προστασία συγκεκριμένων περιοχών της Μείζονος Λεμεσού, που πλήττονται από πλημμυρικά φαινόμενα και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην μείωση του προβλήματος των πλημμυρών στην Λεμεσό.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, αναμένεται να προστατευτεί από πλημμύρες περιοχή έκτασης 1.700 εκταρίων περίπου και ο ωφελούμενος πληθυσμός έχει υπολογιστεί στις 75.000 άτομα.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Τα Αντιπλημμυρικά Έργα Μείζονος Λεμεσού, υλοποιούνται με δύο συμβάσεις, μία για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μηχανικών (Σύμβαση 14/2017) και μία για την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών (Σύμβαση 4/2020 – Συμβόλαιο F5) και ο  συνολικός προϋπολογισμός και για τις δύο συμβάσεις ανέρχεται στα € 20.018.525 πλέον ΦΠΑ.

Η Σύμβαση με αρ. 14/2017 «για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για συμπληρωματικές μελέτες, την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού, αξιολόγηση των προσφορών και επίβλεψη των εργασιών κατασκευής» έχει ανατεθεί στην εταιρεία Ζ&Α Π. Αντωναρόπουλος και Συνεργάτες στις 12/9/2018 όπου συνάφθηκε η συμφωνία.

Η Σύμβαση με αρ. 4/2020 «Αντιπλημμυρικό Έργο Μείζονος Λεμεσού – Συμβόλαιο F5» ανατέθηκε στην Κοινοπραξία IACOVOU – ZEMCO (SL) JOINT VENTURE και συνάφθηκε στις 10/2/2021. Οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν στις 4/3/2021 και έχουν ως εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησής 30 μήνες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής "ΘΑλΕΙΑ 2021-2027" με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.

Πιο συγκεριμένα το έργο εντάσσεται:

Στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία»,

Ειδικός στόχος 2.4:  Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις βασισμένες στο οικοσύστημα.

Και έχει ως Στόχο Πολιτικής: Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ’ οδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

LIFE EBP

LIFE19 ENV/IT/000004   LIFE EBP

Το πρόγραμμα LIFE EBP  αφορά στην ανάπτυξη βιολογικής προέλευσης προϊόντων πολλαπλών χρήσεων από οργανικά αστικά απόβλητα (υπολείμματα κηπουρικής, οργανικά υπολείμματα κουζίνας κλπ).

Στόχοι του προγράμματος είναι: α) η διερεύνηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών από την εφαρμογή βιοαποβλήτων αστικού τύπου στον αγροτικό τομέα (π.χ. χρήση κόμποστ) και στην ανάπτυξη νέων βιο-προϊόντων στη βιομηχανία (π.χ. βιοπλαστικά) και β) η δημιουργία κοινοπραξιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και προώθηση βιομηχανοποίησης της παραγωγής με χρήση των νέων βιο-προϊόντων.

OBJECTIVES

LIFE EBP aims to convert municipal biowaste into more efficient and diversified products, building on a TRL5 technology developed by the University of Torino (UNITO). Bio-based products (BPs) obtained from municipal biowaste (MBW) are new products, not currently known in the market, patented by UNITO for their unique chemical compositions and usable as agrochemicals, surfactants for tailored applications, and biopolymers for the manufacture of materials. LIFE EBP aims to address current environmental problems by implementing two core actions. First, to prove the process to produce new bio-based products and insoluble residues (BPs/IR) from MBW, and second, to prove BPs/IR as biofertilisers/agrochemicals, and BPs as bio-based chemicals and biopolymers, are feasible alternatives for commercial fossil-based products for the same use.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFEEBP  ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ        

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας στα πλαίσια της ενεργούς συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα παρουσίασε στο προσωπικό το ερευνητικό Πρόγραμμα LIFE EBP με τίτλο «Ecofriendly multipurpose Biobased Products from municipal biowaste». Το πρόγραμμα LIFE EBP αφορά την ανάπτυξη βιολογικής προέλευσης προϊόντων πολλαπλών χρήσεων από οργανικά αστικά απόβλητα (υπολείμματα κηπουρικής, οργανικά υπολείμματα κουζίνας κλπ).

Στόχοι του προγράμματος είναι:             

α) η διερεύνηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών από την εφαρμογή βιοαποβλήτων αστικού τύπου στον αγροτικό τομέα (π.χ. χρήση κόμποστ) και στην ανάπτυξη νέων βιο-προϊόντων στη βιομηχανία (π.χ. βιοπλαστικά) και

β) η δημιουργία κοινοπραξιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και προώθηση βιομηχανοποίησης της παραγωγής με χρήση των νέων βιο-προϊόντων.

Ευρωπαϊκό έργο «Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα» για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε επιχειρήσεις

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ-συντονιστής του έργου) και το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα, σκοπός του οποίου είναι η εμπλοκή των επιχειρήσεων στην κλιματική δράση, μέσα από τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% μέχρι το 2030.

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την εκπαίδευση των επιχειρήσεων σε θέματα κλιματικής δράσης και τον καθορισμό των διαθέσιμων και σχεδιαζόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και σχεδίων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Climate-KIC, μέσω του Regional Innovation Scheme του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Waterverse

Έκθεση

Συμμετοχή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Waterverse"

"Συμμετοχή του ΣΥΛ στο έργο Waterverse που χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020. Το έργο έχει στόχο να βοηθήσει τους Οργανισμούς διαχείρισης δικτύων νερού, τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές κλπ. να συμμετέχουν στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα δεδομένα."

DigiWATER

Το έργο DigiWATER έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.  Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) συμμετέχει στο έργο σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €245.700.  Μέσω της υλοποίησης του Έργου θα μπορεί να γίνεται συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του νερού, κάτι που θα επιτρέπει στο ΣΥΛ να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΣΥΛ επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες, ειδικότερα στους τομείς του υδρευτικού δικτύου και της λήψης αποφάσεων, στη βάση τόσο ιστορικών δεδομένων όσο και προβλέψεων σχετικά με τη μελλοντική λειτουργία του δικτύου.  Αυτές οι επενδύσεις του ΣΥΛ λαμβάνουν υπόψη τις μακροχρόνιες αβεβαιότητες στον τομέα του νερού, τις αλλαγές στην κατανάλωση, τις αλλαγές στην υποδομή του υδρευτικού δικτύου καθώς και την κλιματική αλλαγή που μαστίζει τον πλανήτη.  Κύριος στόχος του ΣΥΛ, μέσω της συμμετοχής του στο συγκεκριμένο έργο, είναι η βελτίωση της ικανοποίησης των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση και την ποιότητα του νερού.  Επιπλέον, παράλληλος στόχος του ΣΥΛ είναι η συμβατότητα του με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες και Κανονισμούς αναφορικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού.

TOP