Συχνές Ερωτήσεις - Αδειοδότηση

Αδειοδότηση - Εξυπηρέτηση Κοινού

Που βρίσκονται τα γραφεία της Διεύθυνσης Αδειοδότησης του Ε.Ο.Α. Λεμεσού;

Θάλειας 3, 3011, Ομόνοια, Λεμεσός (2ος όροφος)

Τηλέφωνο: 25271000
Φαξ: 25271900

Ιστοσελίδα: www.eoalemesos.org.cy

Ποιες οι ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κοινού/μελετητών;

Οι ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για το κοινό και τους μελετητές είναι μεταξύ 8:30πμ-14:30μμ.

Ποιες είναι οι μέρες και ώρες συνάντησης με τους Λειτουργούς/Τεχνικούς της Διεύθυνσης Αδειοδότησης του ΕΟΑ Λεμεσού;

Οι ώρες επικοινωνίας για διευθέτηση συνάντησης με το Επιστημονικό/Τεχνικό Προσωπικό της Διεύθυνσης Αδειοδότησης είναι μεταξύ 8:30πμ-14:30μμ.

Ωράρια Συναντήσεων Λειτουργών ΕΟΑ με Κοινό/Μελετητές:

  • Για την πολεοδομική αδειοδότηση, οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται την Τρίτη και την Παρασκευή από τις 11:30 έως τις 14:00.
  • Για την οικοδομική αδειοδότηση, οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται τη Δευτέρα και την Πέμπτη από τις 11:30 έως τις 14:00.
Ποιο είναι το ωράριο παραλαβής αιτήσεων;

Από 1/7/2024 οι πολεοδομικές/οικοδομικές αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά διαδικτυακά καθ’ όλο το 24ωρο.

Ποια η διαδικασία για την διευθέτηση συνάντησης με αρμόδιο Λειτουργό / Τεχνικό;

Συνάντηση με το Προσωπικό της Διεύθυνσης Αδειοδότησης θα είναι εφικτό να διευθετηθεί εάν αυτό κρίνεται απόλυτα αναγκαίο και νοουμένου ότι αφορά θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αδειοδότησης και η σχετική ζητούμενη πληροφόρηση δεν είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Ε.Ο.Α. Λεμεσού. Διευθέτηση προσωπικής συνάντησης με το Επιστημονικό/Τεχνικό Προσωπικό της Διεύθυνσης Αδειοδότησης είναι δυνατή μόνο μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου του Ε.Ο.Α. Λεμεσού.

Τι αποτελεί "Ανάπτυξη" και πότε απαιτείται η εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας

Τι αποτελεί «ανάπτυξη»;

Σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας & Χωροταξίας Νόμο “ανάπτυξη” σημαίνει,

«…την εκτέλεσιν οικοδομικών, μηχανικών, μεταλλευτικών ή άλλων εργασιών εντός, επί, ύπερθεν ή κάτωθεν ακινήτου ιδιοκτησίας ή την εκτέλεσιν οιασδήποτε ουσιώδους μεταβολής εν τη χρήσει οιασδήποτε οικοδομής ή άλλης ακινήτου ιδιοκτησίας.

Προς άρσιν οιασδήποτε αμφιβολίας διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η ανάπτυξις περιλαμβάνει:

(α) την χρήσιν ως δύο ή πλειόνων κατοικιών οιασδήποτε οικοδομής προηγουμένως ούσης μιας ενιαίας κατοικίας, ανεξαρτήτως του εάν οιαδήποτε τοιαύτη μεταβολή της χρήσεως απαιτή οιανδήποτε κατασκευήν ή μη

(β) την εναπόθεσιν απορριμμάτων ή αχρήστων αντικειμένων επί ακινήτου ιδιοκτησίας, παρά το ότι η ακίνητος ιδιοκτησία περιλαμβάνεται εις χώρον όστις ήδη εχρησιμοποιείτο προς τον σκοπόν τούτον, εάν είτε το επιφανειακόν εμβαδόν της εναποθέσεως επεκτείνηται ούτω ή το ύψος της εναποθέσεως επεκτείνηται ούτω και υπερβαίνη το επίπεδον της παρακειμένης προς τον χώρον τούτον ακινήτου ιδιοκτησίας

(γ) άνευ επηρεασμού οιωνδήποτε διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου αναφερομένου εις τον έλεγχον διαφημίσεων ή οιωνδήποτε Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει του παρόντος Νόμου και αναφερομένων εις τον έλεγχον διαφημίσεων, την δι’ έκθεσιν διαφημίσεων χρήσιν οιουδήποτε εξωτερικού μέρους οικοδομής το οποίον κανονικώς δεν χρησιμοποιείται διά τοιούτον σκοπόν

(δ) τη μετατροπή ή τη διαίρεση οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο ή/και σε χωριστά οικόπεδα

(ε) την κατεδάφισιν οιασδήποτε οικοδομής (στ) την διάνοιξιν οιασδήποτε οδού”.

Πότε είναι αναγκαία η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας;

Για κάθε τύπου ανάπτυξη απαιτείται η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας. Εξαίρεση αποτελούν αναπτύξεις που καθορίζονται στο Γενικό Διάταγμα Ανάπτυξης, (Κ.Δ.Π.181/2024).

Πώς μπορώ να διερευνήσω περαιτέρω κατά πόσο είναι αναγκαία η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας;

Με την υποβολή αίτησης στην Πολεοδομική Αρχή για καθορισμό (Έντυπο ΕΑ9) είναι δυνατή η ενδελεχής διερεύνηση και εξασφάλιση της θέσης της Πολεοδομικής Αρχής ως προς το κατά πόσο απαιτείται η υποβολή αίτησης για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για συγκεκριμένο τύπο ανάπτυξης.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων / Απαιτούμενα Δικαιώματα Εξέτασης Αίτησης Υποβολής Αιτήσεων

Πότε υποβάλλεται μια αίτηση με την συνήθη διαδικασία και πότε ηλεκτρονικά μέσω του ΙΠΠΟΔΑΜΟΥ;

Από 1/7/2024 όλες οι αιτήσεις για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ.

Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις του ΙΠΠΟΔΑΜΟΥ πότε υποβάλλεται αίτηση με την Εντολή 2/2020 και πότε με την Εντολή 1/2022;

Από 1/7/2024 όλες οι αιτήσεις για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ.

Ποια έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις;

Όλες οι αιτήσεις για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές Εντολές του Υπουργού Εσωτερικών.

Ποια είναι τα έντυπα που συμπληρώνονται για την υποβολή των αιτήσεων;

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής και διεκπεραίωσης πολεοδομικών και οικοδομικών αιτήσεων ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ δέχεται αιτήσεις για διάφορους τύπους αναπτύξεων καθώς και για συναφή με την αδειοδότηση θέματα.

Α. Για Πολεοδομική Αδειοδότηση:

Β. Για Οικοδομική Αδειοδότηση:

Ποια έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται με τις αιτήσεις κατά την συνήθη διαδικασία;

Από 1/7/2024 όλες οι αιτήσεις για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ.

Ποιοι υποχρεούνται να υπογράφουν μια αίτηση για έκδοση άδειας;

Κάθε αίτηση που υποβάλλεται στην Διεύθυνση Αδειοδότησης πρέπει να υπογράφεται από τους νόμιμους, εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες του ακινήτου που αφορά η αίτηση. Οι υπογραφές θα πρέπει να πιστοποιούνται από αρμόδιο Πιστοποιών Υπάλληλο ή από τον εξουσιοδοτημένο μελετητή της ανάπτυξης.

Ποια είναι τα δικαιώματα που θα πρέπει να καταβληθούν κατά την παραλαβή πολεοδομικών/οικοδομικών αιτήσεων;

Τα δικαιώματα που καταβάλλονται κατά την υποβολή μιας αίτησης καθορίζονται από σχετικούς Κανονισμούς. Στο σύστημα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ υπάρχει ειδικό πεδίο υπολογισμού των απαιτούμενων δικαιωμάτων ανάλογα με τον τύπο και την ένταση της ανάπτυξης.

Ποιοι είναι οι τρόποι καταβολής των δικαιωμάτων;

Τα δικαιώματα καταβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν καταβάλλονται δικαιώματα αναφορικά με αίτηση για πολεοδομική/οικοδομική Άδεια ή άλλο θέμα που σχετίζεται με σκοπούμενη ανάπτυξη;

Σε περιπτώσεις υποβολής αίτησης για ανάπτυξη από Τοπικές Αρχές δεν καταβάλλονται δικαιώματα. Στην περίπτωση που αίτηση αφορά την άρση λόγων άρνησης προηγούμενης αίτησης για την ίδια ανάπτυξη, τότε καταβάλλεται το 30% των καταβληθέντων δικαιωμάτων.

Σε ποιες περιπτώσεις επιστρέφονται τα καταβληθέντα δικαιώματα;

Δικαιώματα επιστρέφονται σε περίπτωση που Ιεραρχική Προσφυγή γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή.

Σε ποιες περιπτώσεις οι υπογραφές θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες;

Σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης στην Πολεοδομική Αρχή για ανάπτυξη, στις περιπτώσεις συνιδιοκτησιών, οι υπογραφές των αιτητών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από αρμόδιο Πιστοποιών Υπάλληλο ή τον εξουσιοδοτημένο Μελτητή μιας ανάπτυξης.

Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η υποβολή του πιστοποιητικού εξωτερικής οριοθέτησης;

Σε κάθε περίπτωση αιτήσεων που αφορούν ανάπτυξη τεμαχίων που δεν αποτελούν «οικόπεδα» απαιτείται η διενέργεια και κατάθεση Πιστοποιητικού Εξωτερικής Οριοθέτησης.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν παραλαμβάνονται αιτήσεις για επανέκδοση Πολεοδομικής Άδειας;

Σε περιπτώσεις αναπτύξεων σε τεμάχια που εμπίπτουν εκτός των καθορισμένων ορίων ανάπτυξης, δεν επιτρέπεται η επανέκδοση παλαιότερα χορηγηθείσας πολεοδομικής άδειας.

Νομοθετικό Πλαίσιο που Διέπει την Ανάπτυξη

Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την πολεοδομική αδειοδότηση;

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη είναι ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος (Ν. 90/1972) και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.

Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οικοδομική αδειοδότηση;

Την οικοδομική αδειοδότηση διέπει ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος και οι σχετικοί Κανονισμοί.

Συντελεστές & Δυνατότητες Ανάπτυξης / Επιτρεπόμενες Χρήσεις

Ποιες οι βασικές προϋποθέσεις ώστε να επιτραπεί μια ανάπτυξη;

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν ώστε μια ανάπτυξη να είναι δυνατό να επιτραπεί αφορούν την ικανοποιητική προσπέλαση, την συμβατότητα της σκοπούμενης χρήσης με το σε ισχύ Σχέδιο Χρήσης Γης, την τήρηση των μέγιστων επιτρεπόμενων συντελεστών ανάπτυξης καθώς και την ικανοποίηση ποικίλων άλλων παραμέτρων οι οποίες τίθενται τόσο από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο όσο και από άλλες σχετικές με την ανάπτυξη νομοθεσίες.

Ποιοι οι συντελεστές ανάπτυξης και ποιες οι επιτρεπόμενες χρήσεις συγκεκριμένου τεμαχίου;

Το Σχέδιο Πολεοδομικών Ζωνών κάθε δημοσιευμένου Σχεδίου Ανάπτυξης προσδιορίζει τα μέγιστα επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη σε ότι αφορά τον συντελεστή δόμησης, το ποσοστό κάλυψης, τον αριθμό ορόφων και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

Οι επιθυμητές/επιτρεπόμενες χρήσεις γης καθορίζονται στο εκάστοτε σε ισχύ δημοσιευμένο Σχέδιο Χρήσεων Γης.

Πώς επηρεάζεται τεμάχιο από υφιστάμενο ή/και προβλεπόμενο οδικό δίκτυο και άλλη δημόσια υποδομή;

Τα προς ανάπτυξη τεμάχια που δεν αποτελούν «οικόπεδα», υπόκεινται, αναλόγως περιοχής, μεγέθους και αναγκών σε απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση μιας περιοχής, σε επηρεασμούς τόσο για σκοπούς διασφάλισης του αναγκαίου οδικού δικτύου όσο και σε σχέση με την επιδίωξη των Σχεδίων Ανάπτυξης για διασφάλιση επαρκών ελεύθερων χώρων/χώρων πρασίνου, με σκοπό την αναψυχή και ευημερία των κατοίκων μιας περιοχής καθώς και την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής ποιότητας και την βελτίωση του μικροκλίματος. Η έκταση και θέση των πιο πάνω επηρεασμών/δεσμεύσεων είναι δυνατό να εξασφαλιστούν μέσω αίτησης για «οικοπεδοποίηση» του προς ανάπτυξη τεμαχίου.

Στάδιο Εξέτασης Πολεοδομικών Αιτήσεων / Αρμόδιοι Λειτουργοί

Ποιος είναι ο αρμόδιος Λειτουργός / Τεχνικός που μελετά την αίτηση;

Η πληροφόρηση για το όνομα και θέση αρμόδιου Τεχνικού/Λειτουργού που μελετά μια αίτηση παρέχεται από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής και εξέτασης αιτήσεων ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη της αίτησης; Πού πρέπει να αποταθώ για να γνωρίζω την πορεία εξέτασης της αίτησης μου;

Η πληροφόρηση για το στάδιο μελέτης μιας αίτησης καθώς και τυχόν ελλείψεις ή εκκρεμότητες σε σχέση με αυτήν παρέχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής και εξέτασης αιτήσεων ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ.

Ιεραρχικές Προσφυγές / Αιτήσεις κατά Παρέκκλιση

Ποιά είναι η προθεσμία για την υποβολή Ιεραρχικής Προσφυγής;

Η υποβολή Ιεραρχικής Προσφυγής σε σχέση με υποβληθείσα αίτηση είναι δυνατή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής σε σχέση με την αίτηση.

Πού υποβάλλονται/αποστέλλονται οι Ιεραρχικές Προσφυγές;

Οι Ιεραρχικές Προσφυγές υποβάλλονται στον Υπουργό Εσωτερικών, αφού καταβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιώματα στην Πολεοδομική Αρχή, και εξετάζονται από αρμόδια Υπουργική Επιτροπή.

Ποια η διαδικασία υποβολής αίτησης κατά παρέκκλιση των προνοιών Σχεδίου Ανάπτυξης;

Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης αίτησης κατά παρέκκλιση των προνοιών Σχεδίου Ανάπτυξης διέπεται από τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 309/1999).  

TOP