Αποχέτευση

Σύνδεση με την Αποχέτευση

Mετά την εκτέλεση των αποχετευτικών έργων στους δημόσιους δρόμους και την παραλαβή αυτών από το Συμβούλιο, εκδίδονται γνωστοποιήσεις για σύνδεση με το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα όπως επεξηγείται πιο κάτω:

Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη διαβίωση, άσκηση επαγγέλματος, εμπορίου, επιτηδεύματος, απασχόληση για αναψυχή ή για άλλους σκοπούς και που βρίσκεται στις οδούς ή περιοχές που αναφέρονται σε πίνακες που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα και άλλες εφημερίδες σε μορφή γνωστοποιήσεων οφείλει όπως μέσα σε προθεσμία που αναφέρεται στην γνωστοποίηση να κατασκευάσει με δικά του έξοδα και σύμφωνα με την άδεια που εκδίδεται από τον Οργανισμό ιδιωτική υπονόμο οικοδομής, την οποία μόνο μετά από σχετική γραπτή συναίνεση του Οργανισμού (πράσινη κάρτα) θα συνδέσει με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής.

Μετά την έκδοση της γραπτής συναίνεση που παρέχεται από τον Οργανισμό βάση των Κανονισμών ο εν λόγω ιδιοκτήτης ή κάτοχος οφείλει να διοχετεύει όλα τα λύματα, τα νερά, τα βιομηχανικά απορριματικά υγρά ή άλλα απορρίματα του υποστατικού αυτού μέσα στη δημόσια υπόνομο οικοδομής και να γεμίσει με κατάλληλα υλικά και κατά τρόπον που να ικανοποιεί το Συμβούλιο οποιουσδήποτε σηπτικούς βόθρους, απορροφητικούς λάκκους και παρόμοιες ιδιωτικές εγκαταστάσεις διάθεσης λυμάτων.

Για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος απαγορεύεται η χρήση σκουπιδοφάγου στην κουζίνα και η απόρριψη συγκεκριμένων ουσιών, στερεών κλπ.

Δες εδώ τί απαγορεύεται να απορρίπτετε στο Σύστημα

Διαδικασία Σύνδεσης

Αίτηση για σύνδεση

 1. Κάθε αίτηση για έκδοση άδειας για την κατασκευή ή ανακατασκευή ή τη διενέργεια μετατροπών, προσθηκών ή επισκευών σε οχετό οικοδομής, ιδιωτική υπόνομο οικοδομής ή ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων ή για την εγκατάσταση υγειονομικών εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής, πρέπει να υποβάλλεται στο Συμβούλιο εις διπλούν. Η αίτηση αυτή πρέπει να υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του υποστατικού ή από αντιπρόσωπο του κατάλληλα εξουσιοδοτημένο και να υποβάλλεται σε τύπο τον οποίο το Συμβούλιο εκάστοτε θα καθορίσει.
 2. Μαζί με κάθε τέτοια αίτηση πρέπει να υποβάλλονται τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Το πιστοποιητικό εγγραφής του υποστατικού, αν ο αιτητής είναι ο ιδιοκτήτης του υποστατικού ή αν ο αιτητής είναι ο κάτοχος αυτού, η σύμβαση στην οποία φαίνεται ότι είναι κάτοχος του υποστατικού.
 • Σχέδιο εις διπλούν το οποίο έχει σχεδιαστεί ή αναπαρχθεί με τρόπο σαφή και καταληπτό σε κατάλληλο και ανθεκτικό υλικό, με κλίμακα τουλάχιστον 1/100 και το οποίο να δείχνει:
  • Τη θέση, βάθος, κλίση, μορφή, διάταξη, διαστάσεις, τύπο, μέθοδο και υλικά κατασκευής των υγειονομικών εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής του οχετού οικοδομής, της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, του φρεατίου επίσκεψης ή επιθεώρησης ή του ιδιωτικού συστήματος διάθεσης λυμάτων και τον αριθμό των προσαρτημάτων τα οποία προορίζονται να συνδεθούν με τον οχετό οικοδομής.
  • Κάθε άλλη πληφοροφορία την οποία το Συμβούλιο θα απαιτήσει.
 • Tοπογραφικό σχέδιο εις διπλούν στη μεγαλύτερη διαθέσιμη κυβερνητική κλίμακα χωρομετρικού σχεδίου, στο οποίο να φαίνονται ανάλογα με την περίπτωση:
  • τα όρια του οικοδομικού τεμαχίου και του υποστατικού το οποιο βρίσκεται ή πρόκειται να ανεγερθεί σ’ αυτό.
  • η θέση του οχετού οικοδομής, τα φρεάτια επίσκεψης ή επιθεώρησης και ή ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής.
  • αν πρόκειται για ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων, η θέση του συστήματος αυτού.
  • η περιοχή του τεμαχίου και η περιοχή η οποία καλύπτεται από οικοδομές οι οποίες υπάρχουν ή πρόκειται να ανεγερθούν σε τετραγωνικά μέτρα.
 • Αδεια οικοδομής η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή σχετικά με την οικοδομή η οποία υπάρχει ή πρόκειται να ανεγερθεί στο τεμάχιο.
 • Υπόμνημα το οποίο να καθορίζει τον αριθμό και την έκταση σε οριζοντιογραφία ημιόροφων, ορόφων και υπογείων της οικοδομής καθώς και τις υψομετρικές διαφορές σε σχέση με τα υψόμετρα των πεζοδρομίων της οδού ή την ανακύρτωση υφιστάμενης οδού, συσχετιζόμενα με τα υπόλοιπα υψόμετρα όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιo.
 • Δήλωση κατά πόσον η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής θα χρησιμοποιείται για να μεταφέρει σε δημόσια υπόνομο οικοδομής οικιακά λύματα ή βιομηχανικά απορριματικά υγρά. Σε περίπτωση μεταφοράς βιομηχανικών απορριματικών υγρών, ο αιτητής πρέπει να δώσει στο Συμβούλιο πρόσθετα στοιχεία, σχετικά με τον όγκο, την αυξομείωση των εκκενούμενων όγκων, τα χαρακτηριστικά και τiς πηγές των προκύπτοντων απορριματικών υγρών.
 1. Ο κάτοχος άδειας οφείλει να επιδώσει ή να φροντίσει όπως επιδοθεί στο γραφείο του Συμβουλίου έγγραφη προειδοποίηση δέκα τουλάχιστον εργάσιμων ημερών σχετικά με την ημέρα και το χρόνο κατά τον οποίο σκοπεύει να αρχίσει οποιοδήποτε έργο κατασκευής.
 2. Ο Επιθεωρητής θα είναι ελεύθερος να επιθεωρεί το έργο σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής του οχετού οικοδομής, ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής ή ιδιωτικού συστήματος διάθεσης λυμάτων, ο δέ κάτοχος της άδειας οφείλει να ειδοποιεί τον Επιθεωρητή πρίν να καλυφθούν οποιαδήποτε υπόγεια τμήματα του έργου και δεν μπορεί να προχωρήσει στην κάλυψη τους, μέχρις ότου διενεργηθεί επιθεώρηση και πάρει τη σχετική με αυτή γραπτή συναίνεση του Συμβουλίου. Η επιθεώρηση θα γίνεται σε λογική ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και η παροχή ή η άρνηση παροχής τέτοιας συναίνεσης, πρέπει να γίνει μέσα σε έξι εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης.
 3. Ο κάτοχος της άδειας, μετά την κατασκευή του οχετού οικοδομής και της ιδιωτικής υπονόμου, οφείλει να γνωστοποιήσει στο Συμβούλιο το γεγονός ότι ο οχετός οικοδομής και η ιδιωτική υπόνομος οικοδομής είναι έτοιμα για να συνδεθούν με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής ή με τη δημόσια υπόνομο, και δεν μπορεί να προχωρήσει στη σύνδεση αυτή, μέχρις ότου πάρει σχετική γραπτή συναίνεση του Συμβουλίου.
 4. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανοικοδόμησης ή κατασκευής ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού οφείλει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ελεύθερη και ασφαλή χρήση της οδού από το κοινό και την προστασία των γειτόνων από οποιαδήποτε συνακόλουθη βλάβη ή οχληρία.
 5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να μετακινήσει από το υποστατικό ή από γειτονική γή ή οδό ή περιοχή γύρω από αυτά, όλα τα κατάλοιπα εργασιών οικοδομής αμέσως μετά την περάτωση των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών.
 6. Κατά τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό το Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει τον όρο ότι ο κάτοχος της άδειας αυτής οφείλει να καταθέσει στο Συμβούλιο τέτοιο χρηματικό ποσό, το οποίο κατά την κρίση του Συμβουλίου θα απαιτείτο για την επισκευή ή ανακατασκευή οποιασδήποτε βλάβης ή καταστροφής η οποία πιθανόν να συμβεί σε δημόσια οδό ή σε οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο του Συμβουλίου ως επακόλουθο έργων που που πρόκειται να εκτελεσθούν από τον κάτοχο της άδιεας. το ποσό που κατατέθηκε όπως πιο πάνω αναφέρεται εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω, επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας.
 7. Σε κάθε περίπτωση για την οποία επιβάλλεται η άμεση μερική ή εξ ολοκλήρου ανακατασκευή ή μετατροπή οχετού οικοδομής, ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, φρεατίου επίσκεψης ή επιθεώρησης, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του υποστατικού, αντί να υποβάλει αίτηση και να επιδώσει την ειδοποίηση η οποία αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό πρίν να αρχίσει το έργο αυτό, μπορεί να αποστείλει αμέσως στο Συμβούλιο γραπτή ειδοποίηση σχετικά με το έργο και να διενεργήσει την ανακατασκευή ή τη μετατροπή πρίν από την γραπτή έγκριση του Συμβουλίου για το σκοπό αυτό και με τέτοιους όρους τους οποιους το Συμβούλιο εκάστοτε θα επιβάλει. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του υποστατικού οφείλει να υποβάλει την αίτηση που απαιτείται από τον παρόντα Κανονισμό μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την έναρξη του έργου.
 8. Tίποτα από όσα πειριλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό δεν επιβάλλει την κατάθεση σχεδίου ή τοπογραφικου σχεδίου σε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης η οποία δεν συνεπάγεται τη μετατροπή ή ανακατασκευή των υγειονομικών εγκαταστάσεων, ειδών υγιεινής, του οχετού οικοδομής, ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, φρεατίου επίσκεψης ή επιθεώρησης.
 9. Η άδεια θα ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία της έκδοσης της. Αν το έργο ή οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα το οποίο εκκρεμεί δεν τελειώσει μέσα στην περίοδο αυτή, η άδεια μπορει να ανανεωθεί σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον αυτό δεν αντίκειται προς τους Κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν κατά την ανανέωση, με την καταβολή τω νενομισμένων για την αρχική άδεια τελών ή 20 ευρώ, οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι το μικρότερο. Η ανανεωμένη με τον τρόπο αυτό άδεια ισχύει για δύο χρόνια από την ημερομηνία της ανανέωσης.
 10. Για άδειες χορηγούμενες από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και όσον αφορά τα διάφορα ζητήματα τα οποία εκτίθενται σ’ αυτούς, θα καταβάλλεται τέλος προς δύο τοις εκατό (2%) πάνω στην προϋπολογιζόμενη από το Συμβούλιο δαπάνη του έργου που πρόκεται να διενεργηθεί σύμφωνα με την άδεια (περιλαμβανομένων και των μηχανημάτων και προσαρτημάτων τα οποία προσαρτώνται πάνω στον οχετό οικοδομής, στα φρεάτια επίσκεψης ή επιθεώρησης και πάνω στην ιδιωτική υπόνομο οικοδομής).

Το κατώτατο όριο τέλους που καταβάλλεται αναφορικά με οποιαδήποτε άδεια η οποία χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών θα είναι 50 ευρώ και αυτό πρέπει να αποπληρώνεται κατά την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας κατασκευής.

Πατήστε εδώ για να υποβάλετε τα αναγκαία έγγραφα

Αίτηση για έκδοση άδειας για κατασκευή
Αίτηση για επιπρόσθετη σύνδεση

Λιποπαγίδες (για οργανικά λίπη & έλαια) Αμμοπαγίδες

 1. Οι λιποπαγίδες είναι υποχρεωτικές για τις αποχετεύσεις των κουζίνων των εστιατορίων, των ζαχαροπλαστείων, των αρτοποιείων, κ.α.
 2. Πρέπει να κατασκευάζονται σε προσιτό χώρο για σκοπούς καθαρισμού και επιθεώρησης.
 3. Οι λιποπαγίδες πρέπει να είναι υδατοστεγείς και να προστατεύονται από τη διάβρωση. Θα γίνεται έλεγχος από το Συμβούλιο πριν την έκδοση της Πράσινης Κάρτας.
 4. Οι λιποπαγίδες πρέπει να κατασκευάζονται και να συντηρούνται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του υποστατικού με δικές του δαπάνες.
 5. Απαγορεύεται η διοχέτευση στις λιποπαγίδες υγρών αποβλήτων από αποχωρητήρια, ουρητήρια, μπάνια, όμβρια, ανόργανα λάδια (μηχανέλαιο) ή οτιδήποτε άλλων αποβλήτων εκτός από τις αποχετεύσεις της κουζίνας.
 6. Η λιποπαγίδα πρέπει να έχει εξαερισμό.
 7. Οι αγωγοί από και προς τη λιποπαγίδα πρέπει να έχουν ελάχιστη κλίση 2%.
 8. Πρέπει να είναι τύπου και χωρητικότητας που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο και να διατηρούνται πάντα σε συνεχή και ικανοποιητική λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια και μεθόδους λειτουργίας που συνάδουν με την υγιή μηχανική πρακτική.
 9. Ο καθαρισμός (εκκένωση ξέπλυμμα και γέμισμα με καθαρό νερό) πρέπει να γίνεται κάθε 14 ημέρες και το αργότερο κάθε μήνα, ανάλογα με τη χρήση της, έτσι που να υπάρχει πάντοτε χώρος για κατακράτηση λίπους και στερεών.
 10. Οι διαστάσεις και γενικά η χρήση τους πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κώδικες CYS-EN 1825-2:2002 και CYS-EN 1825-1:2004.

Κατασκευή και λειτουργία της Παγίδας Ανάσχεσης - Λιποπαγίδας

Η παγίδα ανάσχεσης της επιχείρησης (λιποπαγίδα) θα πρέπει να αποτελείται από δύο ξεχωριστά τμήματα-θαλάμες (όπως καθορίστηκε με την Άδεια Κατασκευής που εκδόθηκε από το ΣΑΛΑ). 

Στο πρώτο τμήμα-θαλάμη γίνεται η καθίζηση των αιωρούμενων στερεών που πιθανόν να διαφεύγουν από την κουζίνα. 

Στο δεύτερο τμήμα-θαλάμη γίνεται ο διαχωρισμός των λιπαρών ουσιών που διαφεύγουν προς τα πάνω και συσσωρεύονται στην επιφάνεια της θαλάμης.

Τα λύματα διαμέσου του κάτω μέρους της κάθετου σωλήνας που πρέπει να είναι τοποθετημένη στην έξοδο του δεύτερου τμήματος-θαλάμης της λιποπαγίδας, διαφεύγουν προς το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα.

Κύριες ενέργειες για τον καθαρισμό της λιποπαγίδας

 1. Το βυτιοφόρο με αναρρόφηση θα πρέπει να αδειάσει το περιεχόμενο του πρώτου και του δεύτερου θαλάμου της λιποπαγίδας.
 2. Μετά το άδειασμα θα πρέπει να γίνει ξύσιμο με ξέστρο των τοιχωμάτων της λιποπαγίδας για αφαίρεση των στερεοποιημένων λιπών που τυχόν έχουν επικαθήσει  στα τοιχώματα των δύο τμημάτων της λιποπαγίδας. 
 3. Ακολούθως πρέπει να απομακρύνονται τα στερεοποιημένα λίπη και άλλα στερεά, με αναρρόφηση τους από το βυτιοφόρο (απαγορεύεται η απόρριψη στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα).
 4. Μετά τον καθαρισμό του περιεχομένου και των τοιχωμάτων της λιποπαγίδας θα πρέπει αυτή να γεμίζει με νερό μέχρι του σημείου του κάτω μέρους της κάθετου σωλήνας που βρίσκεται στη δεύτερη θαλάμη της λιποπαγίδας.
 5. Η συχνότητα του καθαρισμού της λιποπαγίδας θα καθορίζεται από τον κάτοχο/ιδιοκτήτη της επιχείρησης ανάλογα με την ποσότητα και την ποιότητα των λυμάτων της επιχείρησης. Συνιστάται να καθαρίζεται τουλάχιστον μια με δύο φορές τον μήνα. 

Ιδιωτικά Αντλιοστάσια

 1. Να φαίνονται καθαρά η κάτοψη και τομή του αντλιοστασίου, οι διαστάσεις του και όλες οι τεχνικές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες και ο τρόπος λειτουργίας του.
 2. ΄Εντυπο που να δηλώνει τις τεχνικές προδιαγραφές των αντλιών.
 3. Σε περίπτωση τοποθέτησης μόνο μιας αντλίας (κατοικίες, διπλοκατοικίες) τότε ο όγκος του αντλιοστασίου κάτω από τη σωλήνα εισαγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την ημερήσια παροχή.
 4. Πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να υποβαστάζει φορτία (τοποθέτηση σιδήρου), να αποκλείει υπόγεια ύδατα και να είναι υδατοστεγές (΄Ελεγχος από το Συμβούλιο πριν την Πράσινη Κάρτα).
 5. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής των λυμάτων στο αντλιοστάσιο να μη ξεπερνά τη μισή ώρα.
 6. Βαλβίδα Αντεπιστροφής (one way valve) στην εξαγωγή του αντλιοστασίου. Να βρίσκεται μέσα στο αντλιοστάσιο σε χώρο όπου μπορεί να ελέγχεται.
 7. Η αντλία πρέπει να είναι ελεύθερης τοποθέτησης και εξαγωγής δηλαδή η τοποθέτηση και η εξαγωγή της από το αντλιοστάσιο να είναι δυνατή χωρίς να είναι αναγκαία η πρόσβαση ανθρώπων μέσα στο αντλιοστάσιο.
 8. Η αντλία πρέπει έχει ελεύθερη διέλευση στερεών όχι μικρότερη από 30mm.
 9. Το αντλιοστάσιο πρέπει να έχει εξαερισμό δια μέσου σωλήνας εξαερισμού.
 10. Πρέπει να τοποθετείται σύστημα συναγερμού με κουδούνι ή λαμπτήρα σε περίπτωση βλάβης των αντλιών ή ψηλής στάθμης λυμάτων μέσα στο αντλιοστάσιο.
 11. Εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (control panel) όπου να υπάρχουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:
  • Κεντρικός διακόπτης
  • Εναλλαγή λειτουργίας αντλιών στην περίπτωση εγκατάστασης εφεδρικής αντλίας (time switch)
  • Selector switch (hand off/auto) για κάθε αντλία.
  • Το φλοτέρ που θα είναι συνδεδεμένο με το σύστημα συναγερμού πρέπει να δίνει σήμα σε ενδεικτικό κόκκινο λαμπτήρα ή να είναι συνδεδεμένο με κουδούνι.
 12. ΄Ελεγχος πίνακα και ηλεκτρικής εγκατάστασης από την Α.Η.Κ.
 13. Η κατασκευή θα πρέπει να συνάδει με τα ακόλουθα πρότυπα:
  • CYS EN 12050-1:2001
  • CYS EN 12050-3:2001
  • CYS EN 12050-4:2001
  • CYS EN 12056-4:2000

Διαχωρισμοί Οικοπέδων

Μαζί με κάθε αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή για άδεια οικοδομής ή άδεια για διάνοιξη ή κατασκευή οδού ή για διαμόρφωση ή διαχωρισμό γής σε τεμάχια για οικοδομικούς σκοπούς η οποία αφορά ακίνητο που βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση για άδεια κατασκευής των συστημάτων αποχετεύσεων σε τύπο τον οποίο ο Οργανισμός εκάστοτε θα καθορίζει.

Η αίτηση θα υποβάλλεται εις διπλούν και μαζί με αυτήν θα υποβάλλονται τα πιο κάτω έγγραφα:

 • Σχέδια του διαχωρισμού επί του χωρομετρικού σχεδίου
 • Σχέδια κάτοψης του διαχωρισμού σε κλίμακα 1:1000 με το προτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων (σε χαρτί και σε ηλεκτρονική μορφή)
 • Σχέδιο με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες αγωγών και φρεατίων
 • Μηκοτομές των δρόμων του διαχωρισμού
 • Πολεοδομική άδεια ή άδεια διαχωρισμού (αντίγραφο)
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας των κτημάτων που αποτελούν τον διαχωρισμό
 • Σχέδιο αποχέτευσης ομβρίων εάν υπάρχει

O ιδιοκτήτης θα πρέπει να ορίσει επιβλέπων μηχανικό για επίβλεψη των έργων.

Οι Κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται ανεξάρτητα αν έχουν ήδη γίνει ή όχι τα βασικά αποχετευτικά έργα και η τοποθέτηση δημόσιων υπόνομων στην περιοχή.TOP