Αδειοδότηση

Διεύθυνση Αδειοδότησης

Κύρια αποστολή της Διεύθυνσης Αδειοδότησης του Ε.Ο.Α. Λεμεσού είναι ο Πολεοδομικός Έλεγχος και η Εφαρμογή των Σχεδίων Ανάπτυξης που καλύπτουν όλη την επικράτεια της πόλης και Επαρχίας Λεμεσού. Ο έλεγχος αυτός και η καθοδήγηση της ανάπτυξης έχουν ως κύριο στόχο την υλοποίηση των επιδιώξεων των Σχεδίων Ανάπτυξης, όπως αυτά εκφράζονται στο δημοσιευμένο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού, στο Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λεμεσού, στη Δήλωση Πολιτικής Βρετανικών Βάσεων και στη Δήλωση Πολιτικής για την ύπαιθρο.

Ο έλεγχος της ανάπτυξης επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο μέσα από την διαδικασία του ελέγχου πολεοδομικών αιτήσεων, η οποία καθορίζεται από τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο 90/72 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτόν και από τους σχετικούς Κανονισμούς που έχουν δημοσιευτεί με βάση τον εν λόγω Νόμο. Ειδικότερα ο έλεγχος ασκείται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 26 του πιο πάνω Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του εφαρμοστέου σε κάθε περίπτωση Σχεδίου Ανάπτυξης και οποιοδήποτε άλλο ουσιώδη παράγοντα. Πρόσθετα ο έλεγχος αυτός εμπεριέχει και τις έννοιες της αποτροπής και πρόληψης ανεπιθύμητων καταστάσεων που ενδεχόμενες αυθαιρεσίες και καταστρατήγηση των προνοιών του Νόμου είναι δυνατό να επιφέρουν μέσα από τις διαδικασίες επιβολής του πολεοδομικού ελέγχου.

Η καθοδήγηση της ανάπτυξης επιτυγχάνεται μέσα από τις αποφάσεις της Πολεοδομικής Αρχής, τους όρους που επιβάλλονται κατά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας και οικοδομικής άδειας, τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να χορηγηθεί η ζητούμενη πολεοδομική άδεια, την εξέταση προκαταρκτικών ερωτημάτων και τη διαρκή πληροφόρηση, ηλεκτρονική, έντυπη και προφορική, από τους Λειτουργούς της Πολεοδομικής Αρχής και Οικοδομικής Αρχής.

Η αξιολόγηση των αναπτύξεων στα πλαίσια των πολεοδομικών αιτήσεων υπεισέρχεται σε θέματα που αφορούν τις χωροθετικές επιδιώξεις των Σχεδίων Ανάπτυξης, την συγκέντρωση ομοειδών ή τον διαχωρισμό ασύμβατων χρήσεων γης, την διασφάλιση των ανέσεων των κατοίκων μιας περιοχής, την προστασία ευαίσθητων περιβαλλοντικά στοιχείων και περιοχών και γενικά την δημιουργία συνθηκών κατάλληλων για ικανοποίηση των αναγκών για στέγαση, εργασία και αναψυχή των κατοίκων. Σε ότι αφορά τον οικοδομικό έλεγχο, αυτός διασφαλίζει την στατική και γενικά την κατασκευαστική αρτιότητα των οικοδομών και επιλαμβάνεται ευρύτερα πτυχών που άπτονται θεμάτων ασφάλειας και υγείας.

Η Διεύθυνση Αδειοδότησης στην βάση των πιο πάνω αρχών επιδιώκει να καταστεί ένας αποτελεσματικός και ευέλικτος φορέας ελέγχου και προαγωγής της ανάπτυξης, ο οποίος να λειτουργεί με κύριο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετώντας τους πολίτες στη βάση της ισονομίας και της νομιμότητας.

Για έκδοση Πολεοδομικής και Οικοδομικής Άδειας επικοινωνείστε με το τηλέφωνο 25271000 (μόνο με ραντεβού)

  Οι ώρες επικοινωνίας για διευθέτηση συνάντησης με το Επιστημονικό/Τεχνικό Προσωπικό της Διεύθυνσης Αδειοδότησης είναι μεταξύ 8:30πμ-14:30μμ.

       Ωράρια Συναντήσεων Λειτουργών ΕΟΑ με Κοινό/Μελετητές:

       Για την πολεοδομική αδειοδότηση, οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται την Τρίτη και την Παρασκευή από τις 11:30 έως τις 14:00.

       Για την οικοδομική αδειοδότηση, οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται τη Δευτέρα και την Πέμπτη από τις 11:30 έως τις 14:00.

TOP