Πληρωμές

Πληρωμές

Η πληρωμή των τελών αποχέτευσης και Υδατοπρομήθειας μπορεί να γίνει:

  1. Στα Ταμεία του Οργανισμού μεταξύ των ωρών 07.45 π.μ. - 14.00 μ.μ.
  2. Ταχυδρομικώς με αποστολή επιταγής πληρωτέας στον Επαρχιακό Οργανσμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, στη διεύθυνση Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66-76, Τ.Θ. 50225, 3602 Λεμεσός, Κύπρος και η οποία πρέπει να είναι διγραμμισμένη. Στο πίσω μέρος της επιταγής πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ο αριθμός πελάτη και ο αριθμός αναφοράς που φαίνεται στο μπροστινό μέρος της κατάστασης λογαριασμού.  Πρέπει επίσης με την επιταγή να εσωκλείεται και το απόκομμα του λογαριασμού που σας στάληκε. Απόδειξη είσπραξης χρημάτων θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στα βιβλία του Συμβουλίου. Προσοχή:  Δεν πρέπει να αποστέλλονται μετρητά ταχυδρομικώς
  3. Mε πιστωτική κάρτα VΙSA/MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS/UNIONPAY/JCB, στα γραφεία του Οργανισμού.
  4. Αυτόματη εξόφληση με τραπεζική εντολή – όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα μπορούν να αποταθούν στον ΕΟΑ για την υπογραφή της σχετικής εντολής. Με βάση την εντολή αυτή όλα τα στοιχεία θα υποβάλλονται στην Τράπεζα που θα υποδειχθεί για εξόφληση του λογαριασμού. Η εντολή αυτή μπορεί να αποσυρθεί ή να ανασταλεί αφού ειδοποιηθεί σχετικά ο Οργανισμός γραπτώς πριν από την ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται στο λογαριασμό.  Απαραίτητα έγγραφα για τη συμπλήρωση της εντολής είναι τα ακόλουθα:

- Αντίγραφο Λογαριασμού για τον οποίο επιθυμείτε την καταχώρηση της εντολής.
- Αντίγραφο Ταυτότητας/Διαβατηρίου (σελίδες όπου φαίνονται η υπογραφή, η  φωτογραφία και ο αρ. διαβατηρίου)
- Έντυπο Τράπεζας με στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, όνομα κατόχου λογαριασμού (οφειλέτη), αριθμός λογαριασμού και αριθμός ΙΒΑΝ

Eναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση για Εντολή Άμεσης Χρέωσης.

              5. Διαδίκτυο

Μετά την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού επιβάλλεται πρόσθετο τέλος 10% επί του αρχικού οφειλόμενου ποσού που αφορά στα τέλη υδατοπρομήθειας (εξαιρουμένου του ΦΠΑ) και πρόσθετο τέλος 10% στα τέλη αποχέτευσης.   Επίσης, ο ΕΟΑ δύναται να αποκόπτει την παροχή νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Για πληροφορίες για τον λογαριασμό σας και άλλες υπηρεσίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 25 271000 ή γράψετε μας στη διεύθυνση Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66-76, Τ.Θ. 50225, 3602 Λεμεσός, Κύπρος, δίδοντας τα στοιχεία του ακινήτου σας ή τα στοιχεία που φαίνονται στο μπροστινό μέρος

TOP