Τέλη

Τέλη Δικαιώματα και Επιβαρύνσεις Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού

Ετήσια Τέλη Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων

Αφορούν τέλη επί της εκτιμημένης αξίας των ακινήτων τα οποία χρεώνονταν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023 από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας.

Σύμφωνα με τον περί Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Νόμο 37 Ι_2022, τα αποχετευτικά τέλη λυμάτων και ομβρίων υδάτων επιβάλλονται με βάση την αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων, όπως αυτή καθορίζεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ως εξής:

Έτη 1991-2016 με βάση την αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων σε τιμές 1/1/1980.

Έτη 2017-2019 με βάση την αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων σε τιμές 1/1/2013.

Έτη 2020-2022 με βάση την αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων σε τιμές 1/1/2018.

Έτη 2022-2024 με βάση την αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων σε τιμές 1/1/2021.

 

Τα αποχετευτικά τέλη που επιβάλλονται είναι τα τέλη αποχέτευσης λυμάτων και τα τέλη αποχέτευσης ομβρίων.

Εάν διαφωνείτε με την αξία του ακινήτου όπως αυτή εμφανίζεται στην κατάσταση λογαριασμού σας, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λεμεσού για διερεύνηση του θέματος.

Το ύψος των τελών καθορίζεται από Κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται και εγκρίνονται από τη Βουλή και από Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται από τον Οργανισμό και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρείς άλλες ημερήσιες εφημερίδες.

Αναλυτικά η δομή των τελών αποχέτευσης  από το 1991 μέχρι σήμερα φαίνεται στον πίνακα πιο κάτω

Πίνακας τελών αποχέτευσης λυμάτων (o/oo)

Έτος Φάση Α' Προενταξιακή Φάση Φάση Β' Τέλη Αποχέτευσης Ομβρίων
  Ξενοδοχεία Βιομηχανίες Άλλα Υποστατικά Επέκταση Α' Φάση Όλα τα Υποστατικά Όλα τα Υποστατικά Όλα τα Υποστατικά
1991 7 1,8 1,8 - - 0,5 -
1992 7 1,8 1,8 - - 0,5 -
1993 7 1,8 1,8 - - 0,5 -
1994 8 4 2 - - 0,6 -
1995 8,8 4,4 2,2 - 1,25 0,6 -
1996 8,8 4,4 2,2 2,6 1,25 0,6 -
1997 8,8 4,4 2,2 2,6 1,25 0,6 0,5
1998 8,8 4,4 2,2 2,6 1,25 0,6 0,5
1999 10 10 2,6 2,6 1,25 0,6 0,5
2000 10 10 2,6 2,6 1,25 0,6 0,5
2001 10 10 2,6 2,6 1,25 0,6 0,5
2002 10 10 2,6 2,6 1,25 0,6 0,5
2003 10 10 2,6 2,6 1,25 0,6 0,5
2004 10 10 2,6 2,68 1,29 0,6 0,5
2005 10 10 2,6 2,76 1,33 0,6 0,5
2006 10 10 2,6 2,84 1,37 0,6 0,5
2007 10 10 2,6 2,84 2,84 2,84 0,5
2008 10 10 2,68 2,93 2,93 2,93 0,56
2009 10 10 2,76 3 3 3 0,58
2010 9,7 9,7 2,84 3,1 3,1 3,1 0,6
2011 9,4 9,4 2,93 3,19 3,19 3,19 0,62
2012 9,1 9,1 3,02 3,29 3,29 3,29 0,75
2013 8,9 8,9 3,11 3,39 3,39 3,39 0,75
2014 8,65 8,65 3,2 3,49 3,49 3,49 0,8
2015 8,65 8,65 3,2 3,49 3,49 3,49 0,8
2016 8,65 8,65 3,2 3,49 3,49 3,49 0,8
2017 1,1 1,1 0,42 0,42 0,42 0,42 0,1
2018 1,05 1,05 0,4 0,4 0,4 0,4 0,095
2019 0,99 0,99 0,38 0,38 0,38 0,38 0,09
2020 0,99 0,99 0,38      0,38 0,38 0,38      0,09
2021 0,99 0,99 0,38 0,38 0,38 0,38 0,09
2022 0,99 0,99 0.,38 0,38 0,38 0,38 0,09
2023 0,92 0,99 0.,35 0,35 0,35 0,35 0,0086

Για πληροφορίες όσον αφορά τους συντελεστές αποχετευτικών τελών και το ύψος τους, μπορείτε να αποταθείτε στα γραφεία του Οργανισμού.

Επιβαρύνσεις

Η τελευταία ημερομηνία πληρωμής των τελών για το έτος 2024 είναι η 31η Οκτωβρίου 2024.

Σύμφωνα με το Άρθρο 90 του περί Επαρχιακών Οργανισμών  Νόμο του 37 Ι_2022,, παράλειψη σας να πληρώσετε τα τέλη του τρέχοντος έτους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία που αναφέρεται στο λογαριασμό σας, οδηγεί στην επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης επί του απλήρωτου ποσού ίσης με 5% στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός 4 μηνών μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και ίσης με 15% στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο 4 μηνών από την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.

Οι ετήσιοι λογαριασμοί των αποχετευτικών τελών αποστέλλονται μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους ιδιοκτήτες ακινήτου ιδιοκτησίας που εμπίπτει μέσα στα όρια του Οργανισμού. Σε κάθε ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας αποστέλλεται ξεχωριστός λογαριασμός. Σε περίπτωση που δεν έχετε επικαιροποιήσει τα στοιχεία αποστολής της κατάστασης λογαριασμού σας ή χρειάζεστε βοήθεια για να τα επικαιροποιήσετε μπορείτε να αποταθείτε στα γραφεία του Οργανισμού.

Κεντρικά Γραφεία – Τμήμα Εξυπηρέτησης

Διεύθυνση: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66-76, Τ.Θ. 50225 3602 ΛΕΜΕΣΟ

Τηλέφωνο: +357 25 27 1000

Τηλεμοιότυπο: +357 2527 1900

Φόρμα Επικοινωνίας: πατείστε εδώ

Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού: 07:45 π.μ. – 14.00 μ.μ. καθημερινά (για ταμείο και για παραλαβή αιτήσεων )

Αποχετευτικό τέλος χρήσης επί της κατανάλωσης νερού

Αφορούν τέλη επί της κατανάλωσης νερού τα οποία χρεώνονταν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023 από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού για λογαριασμό του Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας.

Ο οργανισμός επιβάλλει επίσης σε κάθε κάτοχο υποστατικού που είναι συνδεδεμένο ή θα έπρεπε να ήταν συνδεδεμένο και χρησιμοποιεί το αποχετευτικό σύστημα, τέλος χρήσης επί της κατανάλωσης νερού, ύψους 0,64 Σεντ ανά μετρικό τόνο. 

Το τέλος αυτό επιβάλλεται και εισπράττεται μαζί με το τέλος ύδρευσης για κάθε περιοχή. Αναλυτικά η δομή των τελών χρήσης από το 1995 μέχρι σήμερα φαίνεται στον πίνακα πιο κάτω ( €/m3) :

Αναλυτικά η δομή των τελών χρήσης από το 1995 μέχρι σήμερα φαίνεται στον πίνακα πιο κάτω (€/m3):

Έτος Τέλη χρήσης €(ανά μετρικό τόνο)
1995 0,17
1996 0,17
1997 0,17
1998 0,17
1999 0,26
2000 0,26
2001 0,26
2002 0,26
2003 0,26
2004 0,26
2005 0,29
2006 0,34
2007 0,34
2008 0,38
2009 0,41
2010 0,43
2011 0,46
2012 0,49
2013 0,52
2014 0,56
2015 0,6
2016 0.64
2017 0.64
2018 0,64
2019 0.64
2020 0.64
2021 0.64
2022 0.64
Τέλη και Δικαιώματα Νερού

Τα Τέλη και Δικαιώματα που εφαρμόζει ο ΕΟΑ είναι σύμφωνα με τους περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Κανονισμούς, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ βάσει του άρθρου 101(β) του Νόμου 37(Ι)/2022 και τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 1. Τέλη πώλησης νερού

α) Οικιακά τέλη ανά τετραμηνία (συντελεστής ΦΠΑ 5%)

 

Πάγιο Τέλος

16,00

Τέλος Συντήρησης

6,00

Κατανάλωση:

Από (m³)

Μέχρι (m³)

1

40

0,90

41

80

1,43

81

120

2,45

121

και άνω

5,00

 

β) Οικιακά τέλη για πολύτεκνες οικογένειες ανά τετραμηνία (συντελεστής ΦΠΑ 5%)

 

Πάγιο Τέλος

16,00

Τέλος Συντήρησης

6,00

Κατανάλωση:

Από (m³)

Μέχρι (m³)

1

40

0,90

41

100

1,43

101

160

2,45

161

και άνω

5,00

Σημείωση:  Τα πιο πάνω τέλη ισχύουν σε περίπτωση πολύτεκνων οικογενειών με τέσσερα (4) τέκνα και άνω ηλικίας μέχρι 22 ετών.

γ) Εμποροβιομηχανικά  τέλη ανά τετραμηνία (συντελεστής ΦΠΑ 5%)

 

Πάγιο Τέλος

124,00

Τέλος Συντήρησης

6,00

Κατανάλωση:

Από (m³)

Μέχρι (m³)

1

400

1,25

401

και άνω

1,55

δ) Χρεώσεις για γήπεδα και χώρους πρασίνου ανά τετραμηνία (συντελεστής ΦΠΑ 5%)

 

Πάγιο Τέλος

124,00

Τέλος Συντήρησης

6,00

Κατανάλωση: €0,90 ανά κυβικό μέτρο


2. Εγγύηση (Σημείωση)

 

Καταναλωτές οικιακής διατίμησης

 

Για ιδιοκτήτες
Για ενοικιαστές

50,00
250,00

Καταναλωτές εμποροβιομηχανικής διατίμησης

500,00

Κοινόχρηστοι λογαριασμοί σε πολυκατοικίες

250,00

Κατασκευή κιβωτίου υδρομετρητών (ποσό για κάθε υδρομετρητή)

50,00

Σημείωση - Απόσπασμα από τους Κανονισμούς - άρθρο 20(1)

Κάθε καταναλωτής ο οποίος:

(α) είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να προσκομίσει στον ΕΟΑ δελτίο ταυτότητας ή  διαβατήριο και σε περίπτωση που  ενοικιάζει υποστατικό από άλλο ιδιοκτήτη, ο ΕΟΑ δύναται να ζητήσει την  προσκόμιση ενοικιαστηρίου εγγράφου.
(β) είναι νομικό πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει σφραγίδα της εταιρείας, πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας,  πιστοποιητικό μετόχων, πιστοποιητικό εγγεγραμμένου γραφείου και πιστοποιητικό Διευθυντή και Γραμματέα

3. Τέλη πώλησης νερού σε μη εγγεγραμμένους καταναλωτές, βάσει του Κανονισμού 21(3)

 

Κοινοτικά Συμβούλια (συντελεστής ΦΠΑ 5% - ποσό ανά m³)

1,80

Πώληση νερού σε πλοία (ΦΠΑ 0% – ποσό ανά m³)

5,00

Δικαιώματα σύνδεσης πλοίων (ποσό ανά σύνδεση)

20,00

Άδεια για μεταφορά και πώληση νερού

100,00


4. Άλλα δικαιώματα

 

Δικαιώματα νέων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 5%)

210,00

Δικαιώματα παροχής νερού σε οικοδομές
Εμβαδόν κτιρίου: Δικαίωμα ανά m²
Από 451 m2 μέχρι 1.950 m²
Πέραν των 1.951 m²3,00
4,00

Δικαιώματα παροχής νερού σε οικόπεδα (ποσό χρέωσης ανά οικόπεδο)
Μέχρι 2 οικόπεδα
Μέχρι 4 οικόπεδα
Μέχρι 10 οικόπεδα
Από 11 οικόπεδα και άνω


375,00
1.000,00
1.500,00
1.750,00

Δικαιώματα μετρητών ελέγχου (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 19%)

460,00

Επανασύνδεση υδρομετρητή (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 5%)

35,00

Δικαιώματα ελέγχου ακριβείας υδρομετρητή (συντελεστής ΦΠΑ 19%)

35,00

Κατασκευή κιβωτίου υδρομετρητών (ποσό για κάθε υδρομετρητή)

50,00

Τέλη προμήθειας νερού σε πλοία

Από 1η  Ιανουαρίου 2017

Η τιμή πώλησης νερού σε πλοία εντός του Λιμανιού Λεμεσού είναι €5/κμ και του δικαιώματος σύνδεσης  €20.

Oι χρεώσεις των υπερωριών γίνονται σύμφωνα με τα πραγματικά κόστη εργασίας των υπαλλήλων του ΕΟΑ στο Λιμάνι.

Οι χρεώσεις για υπερωρίες όπως αναφέρονται πιο κάτω, μειώνονται αναλογικά με βάση τον αριθμό των πλοίων που προμηθεύονται ταυτόχρονα νερό.

Καθημερινές μετά τις 3:30 μμ: €40 την ώρα.

Σαββατοκυρίακα και αργίες: €55 την ώρα.

Περαιτέρω, το τέλος σύνδεσης για πολεμικά πλοία που παραμένουν συνδεδεμένα με μετρητή του ΕΟΑ πέραν των 48 ωρών, χωρίς να λαμβάνουν νερό, καθορίζεται στα €5 ημερησίως

Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί  να επεκταθούν μέχρι και τις 8μμ,  με ανάλογη υπερωριακή χρέωση από τις 3:30μμ και μετά.

Για παροχή νερού στο πλοίο σας, μπορείτε να  επικοινωνείτε έγκαιρα  με το συνεργείο του ΕΟΑ στο Λιμάνι Λεμεσού, στο τηλέφωνο +357-99343278.

Παρακαλείστε  όπως αποστέλλετε  έγκαιρα  τα αιτήματα σας (μαζί με όλα τα σχετικά στοιχεία)  για παροχή νερού μετά τις 3:30 μμ, Σαββατοκύριακα και Αργίες, μέσω της ιστσοσελίδας του ΕΟΑ Λεμεσού - Φόρμα Επικοινωνίας ή στο φαξ. 2527 1900 για εξέταση του κάθε αιτήματος σας.

Για να είναι η χρέωση συμφέρουσα  (ειδικά για τα πλοία   με παροχή  μικρής  διαμέτρου), θα πρέπει, όπου είναι δυνατό, τα Πρακτορεία να φροντίζουν ώστε η προμήθεια τους να γίνεται σε κανονικές εργάσιμες ώρες (από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μεταξύ των ωρών 8πμ και 3:30μμ) για τις οποίες δε θα χρεώνεται οποιοδήποτε επιπρόσθετο τέλος για υπερωρίες.

Οι πληρωμές γίνονται δεκτές μόνο στα Γραφεία του ΕΟΑ στην διεύθυνση Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66-76, Τ.Θ. 50225, 3602 Λεμεσό.

TOP