Αίτηση έκδοσης βεβαιώσεων για σκοπούς κτηματολογίου, τεμάχια που δεν υδροδοτούνται από Εταιρεία / από Φυσικό Πρόσωπο

Έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν
Σημείωση 1: Τα έγγραφα που σημειώνονται στα σημεία 3 και 4 να επισυνάπτονται μόνο σε περίπτωση αιτήματος από εξουσιοδοτημένο άτομο και όχι από τον διευθυντή της ιδιοκτήτριας εταιρείας
Σημείωση: Το μέγεθος του κάθε αρχείου/συνημμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20MB γιατί τότε το email δεν θα σταλεί.
Επίσης το άθροισμα του μεγέθους όλων των συνημμένων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20MB γιατί πάλι το email δεν θα σταλεί.
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ΣΥΛ τηρεί αρχεία, στα οποία περιλαμβάνονται προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών για σκοπούς παροχής υπηρεσιών με βάση το Νόμο και τους Κανονισμούς. Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα πλαίσια της παρούσας αίτησης εξυπηρετεί τους αναφερόμενους στο παρόν σκοπούς: επεξεργασία για την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης για την εξυπηρέτηση του έννομου συμφέροντός του ΣΥΛ ή/ και των υποκειμένων, φυσικών προσώπων, περαιτέρω επεξεργασία των δηλωθέντων στοιχείων προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της σύμβασης που έχει συναφθεί ή θα συναφθεί με το ΣΥΛ, επεξεργασία των δηλωθέντων στοιχείων με σκοπό τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ΣΥΛ, επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας σύμφωνα με την συναίνεση των υποκειμένων, φυσικών προσώπων σκοπούς και γίνεται από το ΣΥΛ σύμφωνα με την Κυπριακή, [Νόμος 125(Ι)/2018] και Ευρωπαϊκή [ΓΚΠΔ – GDPR Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] νομοθεσία, για Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα φυσικά πρόσωπα σχετικά με τα ΔΠΧ που τα αφορούν, έχουν τα εξής δικαιώματα: ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση ή τροποποίηση, διαγραφή (Δικαίωμα στη λήθη), περιορισμό επεξεργασίας, γνωστοποίηση, φορητότητας δεδομένων, εναντίωση στην επεξεργασία, και στην μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων από μέρους του ΣΥΛ, καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ΔΠΧ της Κύπρου και ανάκληση της δήλωσης συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή, (όπου η επεξεργασία στηρίζεται στην συναίνεση των υποκειμένων). Το δικαίωμα της άρσης της συναίνεσης που δόθηκε με σκοπό την επικοινωνία για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την παρακολούθηση της αίτησης, την εξυπηρέτηση της σύμβασης, ή που δεν επιβάλλεται από το νόμο ή για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων του ΣΥΛ ή των υποκείμενων, μπορεί να ασκηθεί με την αποστολή e-mail : dpo@wbl.com.cy

Το ΣΥΛ λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ΔΠΧ των υποκειμένων, φυσικών προσώπων, πχ ανωνυμοποίηση, μπορεί να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΣΥΛ (Ειδοποίηση Απορρήτου) ή απευθύνοντας ερώτημα απευθείας στο ΣΥΛ ή υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων - DPO του ΣΥΛ (ταχ. Διευθ: Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66, 3012 Λεμεσός, Κύπρος, τηλ +357 25830000, e-mail: dpo@wbl.com.cy). Για επικοινωνία με το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ΔΠΧ της Κύπρου http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/contact_el/contact_el?opendocument, Ταχ Διευθ: Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία και Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία, τηλ: +357 22818456, Φαξ: +357 22304565, e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy.
TOP