Αίτηση για επανασύνδεση από Εταιρεία / από Φυσικό Πρόσωπο

Έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν
Σημείωση 1: Τα έγγραφα που σημειώνονται στα σημεία 3 και 4 να επισυνάπτονται μόνο σε περίπτωση εκτέλεσης επανασύνδεσης απο εξουσιοδοτημένο άτομο και όχι απο τον διευθυντή της εταιρείας.
Σημείωση: Το μέγεθος του κάθε αρχείου/συνημμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20MB γιατί τότε το email δεν θα σταλεί.
Επίσης το άθροισμα του μεγέθους όλων των συνημμένων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20MB γιατί πάλι το email δεν θα σταλεί.
Σημείωση 2: Για ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών συμπληρώστε την εξουσιοδότηση ηλεκτρονικής αποστολής λογαριασμών ηλεκτρονικά εδώ.
TOP