Αίτηση για έκδοση άδειας για διαχωρισμό οικοπέδων

Για πέραν του ενός τεμαχίου να χωρίζεται με κόμμα
Για πέραν του ενός τεμαχίου να χωρίζεται με κόμμα
Έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούνTOP